Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Plenitudo legis est [105]


su1724105pict

Back to top ↑
LX.
Liefde is de vervulling van de Wet.

DUs is de heele wet volbracht,
Want Liefde is 't Eindt van Godts geboden.
De Rede en Godtsdienst beide nooden
Ons dien wegh op met alle kracht.
Rust, ziel, na alle uw liefdewerken;
Godts Liefde rust aen uwe zy',
Waer meê gy welgenoegt en bly
Besloot uw loopbaen te beperken.
Dank uwen Bruigom, die zoo trou
Als gunstigh door zoo veel gevaren
U wilde helpen en bewaren,
En eindlyk nemen tot zyn vrou.
Niets deed gy door uwe eige krachten;
Gy had het alles van zyn hant.
Hy was uw troost en onderstant.
Hy stuurde uw wegen en gedachten.
Uw Liefde heeft de Wet vervult
Door zyne oneindige Genade.
Hy sloegh alle uwe wegen gade.
Zyn zachte Geest gaf u 't gedult;
Zyn Waerheit vestigde uwe schreden;
Zyn Woort was 't licht voor uwen voet,
Zyn Licht het licht van uw gemoet,
Zyn Kracht de ziel van uwe zeden.
Onsterflyke Eer en Majesteit
Zy Gode en 't Lam in eeuwigheit.Plenitudo legis est.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: