Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Bladtwyzer


Back to top ↑
BLADTWYZER
der

Zinnebeelden
van H. Hugo.

OPdraght Heer voor u is alle myne begeerte: en myn zuchten is voor u niet verborgen. Ps. XXXVIII. 10. Pag.1 1 Met myne zîele hebbe ik u begeert in den nacht. Ezaï. XXVI. 9. 2 2 O Godt, Gy weet van myne dwaesheit, en myne schulden zyn voor u niet verborgen. Ps. LXIX. 6. 3 3 Zyt my genadigh, Heer, want ik ben verzwakt: genees my, Heer, want myne beenderen zyn verschrikt! Ps. VI. 3 4 4 Aenzie myne elende en myne moeite, en neem alle myne zonden wegh. Ps. XXV. 18. 5 5 Gedenk toch dat gy my als leem bereit hebt, en my tot stof zult doen wederkeeren. Job. X. 9. 6 6 Hebbe ik gezondigt, wat zal ik doen? O menschenhoeder, waerom hebt Gy my u tot een' tegenloop gestelt. Job. VII. 20. 7 7 Waerom verbergt Gy uw Aengezicht, en houdt my voor uwen vyant? Job. XIII. 24. 8 8 Och, dat myn hooft water ware, en myn oogh een springader van tranen! Jerem. IX. 1. 9 9 Banden der helle omringden my, strikken des doots bejegenden my. Ps. XVIII. 6. 10 10 Ga niet in 't gerichte met uwen knecht; want niemant, die leeft, zal voor uw Aengezicht rechtvaerdigh zyn. Ps. CXLIII. 2. 11 11 Laet my de watervloet niet overstroomen, en laet de diepte my niet verslinden. Ps. LXIX. 16. 12 12 Och, of Gy my in 't graf verstaekt, my verbergde, tot dat uw toorn zich afkeerde. Job. XIV. 33. 13
13 Zyn myne dagen niet weinigh? Houd op. zet van my af, op dat ik my een weinig verquikke. Job. X. 20. 14 14 O, dat zy wys waren! zy zouden dit vernemen. zy zouden op hun einde merken. Deut. XXXII. 29. 15 15 Myn leven is verteert van droefheit, en myne jaren van zuchten. Ps. XXXI. 11. 16 16 Myn ziel is verbroken van wegen het verlangen naer uwe oordelen. Ps. CXIX. 20. 17 17 Och, dat myne wegen gericht wierden, om uwe inzettingen te bewaren? Ps. CXIX. 5. 18 18 Houdende myne gangen in uwe sporen, op dat myne voetstappen niet zouden wankelen. Ps. XVII. 5. 19 19 (Het hair) myns vleeschs is te berge gerezen van verschrikkinge voor u, en ik hebbe gevreest voor uwe oordelen. Ps. CXIX. 120. 20 20 Wend myn oogen af, dat zy geen ydelheit zien. Ps. CXIX. 37. 21 21 Laet myn hart oprecht zyn tot uwe inzettingen, op dat ik niet beschaamt worde. Ps. CXIX. 80. 22 22 Koom, myn Liefste, laet ons nu uitgaen in 't velt, laet ons vernachten in de dorpen. Hoogl. VII 11. 23 23 Trek my, wy zullen u naloopen. Hoogl. I. 4. 24 24 Och, dat gy my als een broeder waert, zuigende de borsten myner moeder! dat ik u op de straet vonde, ik zoude u kussen, ook zouden zy my niet verachten. Hoogl VIII. 1. 25 25 Ik zocht des nachts op myn leger hem, dien myne ziel lief heeft. ik zocht hem; maer ik vondt hem niet. Hoogl. III. 1. 26 26 Ik zal nu opstaen, en in de stadt omgaen, in de wyken en in de straten; 'k zal hem zoeken, dien myne ziel lief heeft: ik zocht hem, maer ik vondt hem niet. Hoogl. III. 2. 27 27 Hebt gy dien gezien, dien myne ziel lief heeft? Toen ik een weinigh van hun weggegaen was, vond ik hem, dien myne ziel lief heeft: ik hielt Hem vast, en liet Hem niet gaen. Hoogl. III. 3. 4. 28 28 Maer, my aengaende, het is my goet na by Godt te zyn: ik stelle myn vertrouwen op den Heer, HEER Ps. LXXIII. 28. 29 29 Ik hebbe grooten lust in zyne schaduwen, en zitte daer
onder. Hoogl II. 2. 30 30 Hoe zouden wy een liedt des Heeren zingen in een vreemt lant. Ps. CXXXVII. 4. 31 31 Ik bezwere u, gy dochters van Jeruzalem, indien gy mynen Liefsten vindt: wat zult gy hem aenzeggen? dat ik krank ben van liefde. Hoogl V. 8. 32 32 Ondersteunt gy lieden my met de fleschen, versterkt my met de appelen; want ik ben krank van liefde. Hoogl. II. 5. 33 33 Myn Liefste is myn en ik ben zyne, die weidt onder de lelien, tot dat de dagh aenkomt en de schaduwen vlieden. Hoogl. II. 16. 17. 34 34 Ik ben myns Liefstens: en zyne genegenheit is tot my. Hoogl. VII. 10. 35 35 Myne ziel ging uit van wegen zyn spreken. Hoogl. V. 6. 36 36 Wien hebbe ik nevens U in den hemel? nevens U lust my ook niets op aerde. Ps. LXXIII. 25. 37 37 O wee my, dat ik een vreemdeling ben in Mezech: dat ik in Kedars tente wone: myne ziel heeft lang gewoont by die den vrede haten. Ps. CXX. 5, 6. 38 38 Ik elendig mensch! wie zal my verlossen uit het lichaam dezes doots. Rom. VII. 24. 39 39 Want ik worde van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zyn. Filip. I. 24. 40 40 Voer myne ziel uit de gevangkenisse om uwen naem te loven. Ps. CXLII. 8. 41 41 Gelyk een hart schreeuwt naer de waterstroomen, alzoo schreeuwt myne ziel tot U, o Godt. Ps. XLII. 2. 42 42 Wanneer zal ik ingaan en voor Godts Aengezicht verschynen?Ps. XLII. 3. 43 43 Och, dat my iemandt vleugels, als eener duive, gave! ik zoude henen vliegen, waer ik blyven mochte LV. 7. 44 44 Hoe liefelyk zyn uwe woningen, o Heer der heirscharen! myn ziel is begerigh, en bezwykt van verlangen naer de voorhoven des Heeren. Ps. LXXXIV. 2, 3. 45 45 Koom haestelyk, myn Liefste, en weest Gy gelyk een Rhee, of gelyk een welp der harten op de bergen der speceryen. Hoogl. VIII. 14. 46 BESLUIT. 47

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.