Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Bladtwyzer


Back to top ↑
BLADTWYZER
der

Zinnebeelden
van O. van Veen.

DE Liefde doordringt en onderhoudt het heel-al. Pag. 53 Gebedt 54 Gebedt 55 Gebedt 56 1 Godt boven alles te beminnen. 57 2 Men moet beginnen. 58 3 D'Aenneming tot kinders is uit Liefde. 59 4 De Liefde is Recht. 60 5 De Liefde is Eeuwigh. 61 6 Godts Liefde is 't Licht des Verstants. 62 7 Het werk der Liefde is heerlyk. 63 8 De Liefde onderwyst. 64 9 De Liefde is de Dierbaerste Schat. 65 10 De Liefde is zuiver. 66 11 Eenheit, Volmaektheit. 67 12 Godtgewydde Liefdeworsteling. 68 13 De Liefde moet van wederzyde komen. 69 14 Deucht het Kenteeken der Liefde. 70 15 Eenstemmigheit van wil. 71 16 De Liefde ziet hemelwaert. 72 17 Zy groeit tot in het Oneindige. 73 18 Zy is sterker dan der kinderen Liefde jegens hunne ouders. 74 19 Liefde is de bant der volmaektheit. 75 20 Zy overwint de Natuur. 76 21 Zy behoedt ons voor 't quade. 77 22 Zy zaeit in den Geest 78 23 Zy heeft eenen tegenzin in bezwaertheit. 79 24 Zy geeft aelmoesen. 80
25 Nydt is de schaduw der Liefde. 81 26 Liefde kent geenen arbeit. 82 27 De Liefde alleen geeft vele goederen. 83 28 Geesseling uit Liefde is aengenaem. 84 29 Liefde en Vrede zyn gezellinnen. 85 30 Hoop de beste Voedster der Ziele. 86 31 Liefde haet traegheit. 87 32 Liefde maekt alles recht. 88 33 Liefde baent den wegh tot Godt. 89 34 Alles keert tot zynen oorsprong. 90 35 De Liefde is stantvastig. 91 36 De Liefde bouwt. 92 37 Zy verspreidt een aengenamen geur. 93 38 Godts Liefde geeft de ware veiligheit. 94 39 Zy lescht den dorst. 95 40 Wie bemint kan niet vry zyn. 96 41 De Liefde blinkt onder alle deugden uit. 97 42 Liefde verwint alles. 98 43 Zy krygt kracht door beproeving. 99 44 Oprechte Liefde kent geene maet. 100 45 Zy wakkert op door hemelwint. 101 46 Zy veracht al het Weereltsch. 102 47 't Gezicht alleen is niet genoegsaem. 103 48 Geen wegh is ongebaent voor de Liefde. 104 49 Liefde is het zout der Ziele. 105 50 Zy haet de Vrees. 106 51 Liefde is de gelukzaligheit der Ziele. 107 52 't Gewisse geeft Haer getuigenis. 108 53 Zy haet den Hoogmoedt. 109 54 Zy is bekommert. 110 55 Zonder Liefde is de Ziel doot. 111 56 Zy vergelt gelyk met gelyk. 112 57 Liefde is de bron en ader van alle Deugden. 113 58 Zy leeft tot in het oneindige. 114 59 Het oogmerk der Liefde is dat twee Een worden. 115 60 Liefde is de vervulling van de Wet. 116

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.