Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Animæ sal est Amor [94]


su1724094pict

Back to top ↑
XLIX.
Liefde is het zout der Ziele.

HEt beste zoutvat, dat het zout
Des levens onbederflyk houdt,
Is min tot Godt en zyn beminden.
Wien dit niet smaekt is smakeloos;
Wie dit niet kiest is bot of boos;
Wie dit niet vindt weet niets te vinden.
Godts waerheit hangt 'er 't zegel aen.
Myn Lief, hoe zou myn hart bestaen,
Zoo Gy 't niet zoutte? Zilte tranen
Hebt gy uw gunsten toegezeit,
Zy zouten de godvruchtigheit
Van die zich van de weerelt spanen.
Uw Liefde is 't zout van ons gemoet.
Uw Liefde is 't zout dat ons behoedt,
Bewaert, en lust en kracht blyft geven.
Die kracht geeft smaek aen al ons werk.
Ons werk behaegt U om dat merk.
Uw Liefde is zout voor 't eeuwigh leven.
Dit onbederfelyke zout,
Meer waerdigh dan al 't aerdsche gout,
Zout woorden, werken en gedachten.
Het zout de ziel; het zout den geest;
Het is het zout voor 't hemelsch feest.
Onzaligh, die dit zout verachten!Animæ sal est Amor.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: