Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Agitatus fortior [88]


su1724088pict

Back to top ↑
XLIII.
Zy krygt kracht door beproeving.

AL komt een onwêer uit den westen
Aenbulderen, en slaet ten lesten
My op den gront en dreigt den doot,
Nogh vreeze ik voor gewelt nogh noodt.
Myn Bruigom blyft zich myns ontfermen
Zyn trouwe handt zal my beschermen.
Wy houden ons aen dezen boom,
Den boom des levens, vry van schroom.
Geen proef maekt my dien stam afhandigh:
Ik blyve in allen noodt volstandigh.
Eer sterve ik wegh eer ik het geef.
De groene lauwer krake en beef
Voor 't vuur, ik weet van geen bezwyken,
Van omzien, waggelen, nogh wyken.
Geen val, door schielyk overval,
Bederft in eens het een en al.
Wie staet zie toe, want niemant staet 'er,
Of eb en vloet, waer Godt is, gaet 'er.
De proef versterkt, de voorspoet zwakt.
Een ongesteunde vruchtboom zakt
Met vrucht en bladen op den akker,
Maer Gy, myn Jezus, helpt my wakker.
Dees druk verquikt, dees laegte hoogt.
Wie hoopt niet, daer Gy 't al vermoogt?Agitatus fortior.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: