Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor omnia rectificat [77]


su1724077pict

Back to top ↑
XXXII.
Liefde maekt alles recht.

AL 't oneven glad te schaven
In den wille en in 't verstant
Eischt eene onvermoeide hant,
Eischt veel arrebeit en slaven;
Maer oprechte Liefde ontziet
Dezen zwaren arbeit niet.
Zy, belust op nooit te dwalen,
Schaeft zich eene regelmaet,
Om in allerhanden staet
Doen en laten te bepalen.
Nu beschoutze of deze lyn
's Heeren wil gelyk zal zyn.
Ja; gy hebt het wel verkoren:
Maer, zoo Jezus van om hoogh
Zelfs de lyn niet stiert langs 't oogh
Uwer ziele, is 't al verloren,
En gy hebt uw' arrebeit
Al te vruchtloos toebereit.
Neen; zyn hant komt haer regeren,
En bestiert door 't oogh uw hart,
Dat nu al 't oneven tart.
Nooit zult gy zyn hulp ontberen.
D'ongelykheit wordt geslecht
Door de Liefde, en 't kromme recht.Amor omnia rectificat.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: