Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Miserere mei Domine [3]


su1724003pict

Back to top ↑
III.
Ps. VI. 3.
Zyt my genadigh, Heer, want ik ben verzwakt:
genees my, Heer, want myne beenderen zyn
verschrikt!

MYn Godt, die goet zyt en weldadigh,
Myn Jezus, zyt myn ziel genadigh;
Ik ben, zelfs tot de doot toe, zwak
Door al myn smert en ongemak!
Och, laet my op uw handen lenen,
Want al myn ingewant en beenen
Zyn, door benaeutheit, heel verschrikt.
Och, help my, eer my 't hart verstikt,
Of zwymt van flaeute. o Heer der heeren,
Gy kunt alleen den weedom keeren.
Ontferm, ontferm u over my!
Genees my door uwe artseny!
Zoo zal ik, met vernieude krachten,
U dienen, en uw hulp verwachten.
Zoo zal geen lyden, ramp noch leet,
Geen smert te smertlyk zyn of wreet.
'k Zal alles met u overkomen,
Nu Gy myn ziel hebt ingenomen.Psal. 6.
Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum; sana
me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea!

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.