Jan Luyken, Jesus en de ziel (1685)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[Titlepage]


lu1685titel2

Back to top ↑
JESUS en de ZIEL.
HET EERSTE DEEL.
De Ziele door den treck des Vaders
opgeweckt ter bekeringe, gaat son-
der ommesien, met rechten ernst,
uyt de wereldt en uyt haar selven,
om te komen in Godt, haar eersten
oorspronck en rechte Vaderlandt.

Ezech. 33. vers. 11.
[Soo waarachtigh als] ick leve, spreeckt de Heere Heere,
So ick lust hebbe in den doodt des Godtloosen! maar daar in
[hebbe ick lust] dat de Godloose sich bekeere van zijnen wegh,
ende leve: Bekeeret u van uwe boose wegen; want waerom
soudet ghy sterven, ô huys Israels?

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.