Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1627)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Klink-dicht, op de drie-sinnighe sinne-beelden van den hooghgeleerden achtbaren heere D. Iacob Cats.


Back to top ↑
KLINCK-DICHT, Op de drie-sinnighe SINNE-BEELDEN Vanden Hooghgeleerden ende Achtbaren HEERE D. IACOB CATS.
Hoe in des weerelts loop den mensch sick heeft te draghen,
Wijst ons dit aerdich werck met Dicht en Beelden aen,
En hoemen van't begin ten eynde toe moet gaen,
Om God, en oock den mensch in alles te behaghen.
Eerst, hoe een jonck ghesel met konste sal bejaghen
Sijn Lief, sijn tweede ziel, sijn vreught, sijns harten lust,
En, om sijn hevich vyer met eer te sien geblust,
Hoe hy't met heus bescheyt een aerdich dier sal vraghen.
Maer (wonder boven al!) een en het selve beelt,
Een en de selve stof (merckt hoe de Geest hier speelt)
Leert ons een Borgher-plicht, en oock Godsalich leven.
Wel aen dan! hier is spijs waer med' kan zijn ghevoet
De Min, het Burger-recht, en 'tChristelijck ghemoet ;
Dies wy, o groot verstant ; dry-dobbel lof u geven.

S. de Swaef.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.