Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1627)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ghedicht ter eeren van den hoochgeleerden D. Iacob Cats, op sijne konst-rijcke sinne-beelden.


Back to top ↑
GHEDICHT Ter eeren van den hoochgeleerden D. IACOB CATS, op sijne Konst-rijcke SINNE-BEELDEN.
De Minn' end' haer natuer, haer eyghen schap end' krachten;
Des Borghers schult end plicht, end' seden-rijck betrachten;
't Vermaken van de Ziel, de weghen naer om Hoogh:
Stelt ons dit kunst-rijck Boeck, in Dicht end' Prent voor d'oogh:
Dies ghy o jeughdich Volck, in't minnen onervaren,
Verraden van u oogh', bedroghen van u jaren,
Wien, door een domme kracht, Natuer ghevoelen doet,
Veranderingh' van sinn, verwisselingh' van bloet;
End' ghy ghesetter Volck, die met verstant end' reden,
Naer wijsheyts Even-naer, dijn paden wilt betreden,
Dien tot behout end' heyl, de Borgherlijcke wet,
Als recht-snoer van u doen end' laten is gheset;
Ghy oock o heylich Volck, ghenomen uyt veel volcken,
Die steets, met hert end' sin, gaet dringhen door de wolcken,
Tot in den Hemel toe, die 't werelts Doen veracht.
Om dat u ziel, hier naer, een beter Goet verwacht:
Komt hier, komt alle dry, en brenght yets tot vereeringh',
Van hem, die Dicht end' Prent, een yder stelt tot leeringh'.
Koomt hant aen hant, end' eer hem al u leven gheeft
Die, tot vermaeck end' leer, dit Boeck gheschreven heeft.
Ter eeren van den selven.
Die tot vermaeck end' leer, Dry dinghen heeft beschreven,
De Minn', de Borgher-plicht, end' 't Gheestelijcke Leven ;
Wie wenscht hem niet, met my Dry dinghen tot sijn loon?
De Min-vrucht, Borgher-eer, end' Gheestelijcke kroon.

IAC. LUYT. I.C.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.