Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1627)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Aen de [...] Heeren Schoutet Burgermeesteren Schepenen Raden ende Regeerders der wijt vermaerde Coop-Stadt tot ROTTERDAM.


Back to top ↑
AENDE Eerentfeste Achtbare wijse Voorsienige seer discrete Heeren, Mijne Heeren Schoutet Burgermeesteren Schepenen Raden ende Regeerders der wijt vermaerde Coop-Stadt tot ROTTERDAM.
Al hoewel dat de loffelijcke ende Heerlijcke Conste der Poësie, heden ten daghe van vele Rijmers seer schandelijcken misbruyct wort door het maken ende uitgeven van ydele, wereltsche, vleeschelijcke ende oncuysche gedichten, waer door dat de menschen tot de sonde gekittelt, ende in alle vuile ontuchtige gedachten gevoet ende gestyft worden, waer door dat ooc den toorn Godts tegen desen Landen ende de Ingesetene van dien ontsteken wort, naer het getuychenisse des Apostels Pauli Ephes. 5. cap. En laet u lieden van niemant verleyden met ydele woorden, want om dese dingen wille koompt den toorn Godts over de ongehoorsame kinderen : Soo is het nochtans datter ooc andere gevonden worden, die als Christelijcke Poëten, dagelijcx in het licht geven sodanige Poëmata ende Gedichten die daer dienen tot nootsakelijcke stichtinge, en die selfs voor een God salige ziele aengenaem sijn om te hooren. Onder de welcke dat geensins de minste en is de Achtbare, Hoochgeleerde ende Godvruchtige Heere Jacob Cats, dit niet alleen is een sin-rijc, suyver ende volmaect Poët in onse Nederduytsche tale, maer daer beneven ooc stichtelic, als die niet anders en bedenct nochte en spreect dan tgene dat warachtich is, dat eerlijc is, dat gerechtich is, dat reyn is, dat lieffelijc is, ende dat wel luyt. Phili. 4. cap. Gelijc dat claerlijc blijcken
can uit dit syn boec gheintituleert Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden; tot welckers loff ende prys wy niet en willen seggen, Nam vino vendibili non opus est suspensa hedera, dat is, goede waer die prijst haer selven, alleen soo eygene ic het selvige uwe Achtb. Voor. gants onderdanichlijcken toe, op dat het onder de vleugelen van uwe Acht. Voor. patrocinie te veyliger soude mogen rusten, biddende dat het uwe Ach. Voor. (ooc om des Autheurs wille) met een gunstige ooge gelieven te ontfangen.

De Almachtige God Acht. Vo. Heeren wille uwe Acht. Vo. regeringe ende persoonen met tijdelijcke ende gheestelijcke segeningen overgieten Amen. Desen 2. Marty, 1627.

Uwe Achtb. Voor. onderdanige dienaer,
JAN SWELINCK.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.