Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1627)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Inhout van de privilegie.


Back to top ↑
INHOUT VANDE PRIVILEGIE.
De Staten Generael der vereenichde Nederlanden hebben geconsenteert ende geoctroyeert, consenteren ende octroyeren midts-desen Ian Pietersz vander Venne Letter ende Konst-drucker woonende tot Middel-burch, ende Adriaen Pietersz vander Venne Schilder ende Teyckenaer woonende inden Haghe Ghebroeders, dat syluyden voor den tijdt van vijfthien Iaeren naest comende alleene inde vereenichde Provincien sullen doen drucken ende uyt geven de Emblemata ende by-wercken vande Heer Iacob Cats.
Verbiedende allen ende een yghelicken Inghesetenen van dese landen het voorsz werc binnen den voorsz tijt van vijftien Iaren directelic ofte indirectelic, int geheel ofte deel, int groot ofte cleyne, in eenigerley tael te doen nae drucken vercoopen en uyt geven ofte elders nae gedruckt inde vereenigde Provincien te brengen, vercoopen ofte uyt te geven; sonder consent vande voorsz Ian ende Adriaen Pietersz vande Venne; by verbeurte vande selve naegemaeckte exemplaren, ende daer en boven vande somme van ses hondert gulden soo menichmael als bevonden sal worden desen contrarie gedaen te sijn, so wel by den vercooper als by den Drucker te verbeuren : t'appliceren den derdendeel daer van tot behouff vanden Officier die de calagne doen sal, het tweede derdendeel tot behouff vande armen, ende het resterende derdendeel tot behouff vande voorsz Ian en Adriaen Pietersz vande Venne. Gedaen ter vergaderinge vande hoochgemelte Heeren Staten Generael in s'Graven-Haghe den xxij. Marty 1625. was geparapheert,
ANTHONIS DE RODA vt.
Noch laeger stont.
Ter ordonnantie vande selve
J. VAN GOCH.
Wy ondergeschreven hebben over gedraghen ende getransporteert dragen over en transporteren by desen aen S r. Pieter van Waes-berge het Octroy vande Hog. Mog. Heeren Staten Generael in date den xxij. Marty. 1625 voor soo veel aengaet den Druck vande Emblemata vande Heer Cats, mette bywercken vandien. Actum den 26 Iuly 1626.

Was onderteeckent
ADR: V: VENNE.
Catarina van Gein Wed. ende Boelhouster
van Ian Pietersz vander Venne.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.