Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Dissidet, quod impar est. [47]


beeld047

Back to top ↑
[blanco]
Verscheyden aert, dient niet ghepaert.
Den Aep, dat coddich dier, is yders eens vermaecken,
De Schilt-pad niemants vreucht als doot daer henen leyt:
Hierom ist dat de sim de pad niet wil ghenaken,
'Tis tegenheyt van aert, dat dees twee dieren scheyt.
Lief, die soo gheestich zijt, en laet u doch niet paren
Met Floor dien tammen gast, die 't volck u gheven wilt:
Mach ick u lief niet zijn, soo wilt u noch wat sparen
Voor een, die van u gheest, min als ick doe, verschilt.
[blanco]
Licht en swaer, en dient gheen paer.
Den aep, die niet en dient als om de geck te scheren,
Gaet met een teghen-aert, de schilt-pad van hem weren;
En schout dat sedich dier, dat staech blijft in sijn huys,
Om dattet niet en loopt, als ander wilt ghespuys.
Een maecht eerbaer en stil, bevalt gheen wulpsche gilde,
Ten is, gheen gheestich dier (seyt hy) soo ick wel wilde:
Maer hoort, ghy Venus wicht, en vry dees les onthout,
Die soetst zijn om te vrien, en dienen niet ghetrout.
[blanco]
PROVERB. 28.
Den Goddeloosen vliet, en niemant en iaeght hem.
De Schilt-pad' doet den Aep (o wonder!) voor haer vluchten,
En hoe de Sim meer loopt, hoe sy meer schijnt te duchten
Te werden achter-haelt van een soo traegen dier,
Dies s'al om-siende vliet, ontsiende vlam noch vier.
Een mensch, bewust van quaet, leeft in ghestadich beven,
Hy sucht, hy crucht, hy ducht, hy vlucht, oock niet gedreven;
Door t'ruysschen van een blat verschiet sijns hartsen bloet,
Verdrietich is den stant eens goddeloos ghemoet.Back to top ↑

References, across this site, to this page: