Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Turpe senilis amor. [32]


beeld032

Back to top ↑
[blanco]
Gherimpelt vel en vrijt niet wel.
Schoon kint, mint; 'tis nu tijt. dit spel sal u niet voughen,
Als sorghe sal u ziel, u lijf den rimpel ploughen.
'tVers roosken is ghewilt; maer wertet eens verlept,
Gheen bieken sitter op: ten wert niet meer gherept.
Het bloeyen van u jeught, het gloeyen van u kaken,
Het vloeyen van u spraeck, sal snoeyen en mis-maken
Den tijt, die't al verbijt. Nu dan, schoon Bloem, ontluyckt,
U beste goet verslijt, al wertet niet ghebruyckt.
1 Tis den aert van de Bien op gheen dorre Roosen of bloemen haer te setten. Plinius.
[blanco]
Gheen dorre blom, is welle-com .
Wanneer een versche roos haer blaykens gaet ontluycken,
De biekens, cleyn en groot, het coomter al in duycken;
Maer als haer purper-root verslentst daer henen sijght,
Dan staetse daer alleen, en gheen besouck en crijght.
Wanneer een stadt of Staet vervalt, en gaet beswijcken,
(Een mensch heeft sijnen tijt, soo doen oock selfs de Rijcken)
Een yder wijckter af, die haer wel eer verkoos,
Vrient, soo ghy honich souckt, vlieght na de versche roos.
[blanco]
1 TIM. 5. 9.
De vrouwen dat sy in reynen cleede haer selven vercieren met schaemte ende maticheyt, &c.
Ghy claeght ons, Iaquelijn, en thoont u dus verbolghen,
Dat u staech, waer ghy gaet, de Venus Ianckers volghen,
En trachten na u eer: wel aen, ick weet u raet;
Leght af u wulpsch ghetoy, doet wegh u geil ghelaet;
Stelt deftich u ghebaer. Wy sien ontrent de roosen,
Soo langh die op hun steel aen-lockelijcken bloosen,
T'gheflicker van de bien: het dorre bloemken rust:
Daer t'cleet is slecht en recht, daer woont geen dertel lust.Back to top ↑

References, across this site, to this page: