Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Tangor, non frangor ab undis. [22]


beeld022

Back to top ↑
[blanco]
Alle aen-sprekers, gheen harte-brekers.
Ghy sit, als eerste Raet, in Venus gulden sale,
En wert aldaer begroet, met d'aldersoetste tale,
Die minnaer heeft gheleert: Men knielt daer voor u stoel,
Men biet u lijf en ziel; maer ghy blijft even coel.
Nu isset immers waer (wel eer hiel ick't voor droomen)
Dat door de zoute zee wel vloeyen soete stroomen,
Die even-wel in als hun houden onvermengt.
Lief, ghy cont gaen door 't vier en blijven onversengt.
[blanco]
Elck zijn goetje .
De Outheyt maeckt ghewach van wonderbaer rivieren,
Die met een soeten stroom door't zoute diep gaen swieren;
Maer, of de zee al schoon speelt met het soete nat,
Het een en deelt nochtans niet van des anders schat.
Dus houtmen huydensdaechs (men macht wel houwen noemen
Want yder hout zijn goet) wie can van liefde roemen
Daer yemant, eermen trout, bespreeckt zijn goet alleen?
Fy! van bysonder goet daer't lichaem is ghemeen.
[blanco]
1 CORINTH. 7. 31.
De weerelt ghebruyckende, als niet ghebruyckende.
Men vint een water-beeck, die door de zee comt strecken;
Doch laet met t'siltich nat, haer soetheyt niet bevlecken:
Maer hout sich onvermengt, en dwingt als met een toom
Haer water, dat het niet vererghere van stroom.
De weerelt is een zee, wy sweven door haer baren;
Ey! laet ons sin en hart van t'aertsche zout bewaren,
Wy zijn in s'weerelts stroom, wy sien haer snel ghety,
God gheve! dat in ons de weerelt niet en zy.Back to top ↑

References, across this site, to this page: