Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Laedit ineptos. [21]


beeld021

Back to top ↑
[blanco]
'T is quaet, voor die't mis-vaet:
'T is goet, voor die't wel doet.
Den Pieter-man is spijs, voor een die kent sijn streken,
En soo behendich grijpt dat hy niet wert ghesteken,
Dit dinck dient wel ghevat: de handeling ist al,
Want door een quade greep wert yemant dul of mal:
Ghy sult dien visch hierom den eenen hooren prijsen,
Ghy sult van dit ghedrocht een ander hooren grijsen:
Van een, en 'tselve dinck lacht d'een, en d'ander schreyt;
De liefd' is Pieter-man: daer med'ist al gheseyt.
[blanco]
't Is kunst te leven.
Den desen vangt een visch, en schenter aen sijn handen;
Den genen lachter om, en wetter op sijn tanden:
Dit sietmen alle daegh. Den pieterman heeft dat,
Hy is, of goet, of quaet, al nae hy wert ghevat.
't Wel leven is een kunst, en dat niet van de minste,
Dat quaet beleyt verbrot, brengt goeden raet tot winste:
Een dinck heeft dien verrijckt, en genen uyt-gheput;
Dat elck is even nae, is elck niet even nut.
[blanco]
2 CORINTH. 2. 16.
Den desen een reuck des doots, ter doot: Ende den genen een reuck des levens ten leven.
Den Pieter-man verweckt in desen mensch verblijden,
Een ander man gheraeckt door hem in bitter lijden;
Niet door des vischs ghebreck, den visch is wel en goet,
T'is s'Visschers eyghen feyl dat hem de pijn aen-doet.
U wet, Heer, is oprecht, en al dees vreemde streken
En zijn, niet van u woort, maer s'menschen quae ghebreken:
Waer t'Bieken honich soeckt, op bloemkens off op cruyt,
Daer suyght de vuyle Spin, vergiftich voetsel uyt.Back to top ↑

References, across this site, to this page: