Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris umbra invidia [70]


su1724070pict

Back to top ↑
XXV.
Nydt is de schaduw der Liefde.

IS Eer met recht de schaduw van de Deucht;
Ten onrecht Nydt van d'Eer, en van de stralen
Van uwe min, daer 't hart zich in verheught:
Geen glori kan by uwe Liefde halen,
Myn Bruidegom, al myn vermaek en lust.
Wat bitse Nydt hier tegen aen magh woeden,
Ik ben en blyve in uwen arm gerust,
Die zal my voor alle ongeval behoeden.
Want uwe min, uw min alleen, verteert
Dat snoodt gedrocht, staegh loerende op de besten.
Zyn lust vergaet als niemant zich verweert;
Hy knaegt zichzelf, of borst aen spyt ten lesten.
Die weerloosheit ontpunt zyn scherpst geweer.
Hy mist zyn wit, de boogh verlaet de handen;
Het vuur het oogh; den arm de stale speer;
't Vergif de tong, de scherpte zyne tanden.
Uw Liefde maekt alleen hem machteloos
Op my. hy zal, hy kan my nooit onteeren
(Staet Gy my by) al waer' hy dubbel boos.
Geen schaduw kan haer eigen lichaem deren.Amoris umbra invidia.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: