Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sol mentis Amor Dei [51]


su1724051pict

Back to top ↑
VI.
Godts Liefde is 't Licht des Verstants.

O Goddelyke Liefde, o Zon van myn verstant,
Hoe straelt ge in myn gemoet een zuivren liefdebrant
Die alle onzuiverheit ontdekken en verteren
En my kan reinigen, om U den Heer der heeren
My zelf te wyen, als een offerand, door 't vuur
Van uwe min geheel geloutert. Blyder uur
Ontmoette ik nooit, dan nu, nu Gy my zelf komt trekken,
En door uw Liefdevuur 't vuur van myn liefde wekken.
Ik zie nu klaerer dan voorheen uit myn gezicht.
Het oogh van myn verstant wordt door uw Godlyk Licht
Geheldert, en beschout, aen d'eene zy, myn vlekken,
Aen d'andre, uw goetheit, die myn smetten wil bedekken;
Indien ik my door U geheel verwinnen laet,
En enkel stryde om te verliezen eenen staet,
Die my aen 't zichtbaer hielt gekluistert en gebonden,
Op dat ik nooit U zagh. O Godt, ik voel de wonden
Van uwe Liefde. Ei, maek myn hart en ziel bequaem,
Om u te minnen, en de glori van uw' naem
Met myn verstant en wille en werken te verbreiden;
Op dat ik nooit van U, nogh Gy van my moogt scheiden.Sol mentis Amor Dei.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: