Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor æternus [50]


su1724050pict

Back to top ↑
V.
De Liefde is Eeuwigh.

EEn rondt heeft einde nogh begin.
Zoo is de Goddelyke min
Volmaekt en eeuwigh. Rechte handen,
Verknocht door zuivre liefde-banden,
Door banden die geen tyt nogh strydt
Nogh voor - nogh tegenspoet verslyt,
Gy beelt myn ziel hoe ongeschonden
Zy met haer' Bruigom blyf verbonden.
O hooge, o heerelyke stant!
Zoo reikt myn Jezus my zyn hant,
En ik de myne aen dien Volmaekten.
Wat harten, die ooit liefde smaekten,
Zyn niet getroffen, op 't gezicht
Van myn geluk? wie kan 't gewicht
Van myne zaligheit uitspreken?
Myn Liefste laet dees trou nooit breken!
Deze onwaerdeerbare echte min
Neme eeuwigh al myn krachten in!Amor æternus.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: