Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ex Amore adoptio [48]


su1724048pict

Back to top ↑
III.
D'Aenneming tot kinders is uit Liefde.

HOe zie ik, door 't geloof, de Bron en Ader
Der Liefde, den ontferremenden Vader,
Verzoent door 't bloet van zyn' geliefden Zoon,
Nu afgetreên van zynen Rechters-troon,
De boetling, die de Heilant Hem komt bieden,
Om zynent wil aennemen? Kan 't geschieden
Dat Godt den doot des zondaers niet begeert?
Och, ja, myn ziel! De Godtheit zwoer en zweert
Die waerheit. Schep dan moedt; en, nêergebogen
Met heel uw hart, als met uw knien en oogen,
En handen, die gy wringt van diep berou,
Geef u aen Godt, Godt zelf biedt u zyn trou;
Godts Zoon zelf biedt u aen. Geene offeranden
Mishagen Godt, gewydt door 's Heilants handen.
Gy zyt Hem lief, om dat gy Jezus mint,
En wordt om hem en door hem 's Hoogsten kint.
Dit is een gunst, die Hoogste Goetheit waerdigh.
Wat toeft gy nogh? gy ziet Godts hant wilvaerdigh.
Wat toeft gy nogh? vrymoedigh uwen tret.
Uw heil wordt nu, eerlang, in top gezet.
't Is groots van een verworpene, uitverkoren,
En van slavin te worden vrygeboren.
Blyf maer getrou, op dat zyn macht u sterk'.
De boete in 't hart eischt liefde en liefdewerk.Ex Amore adoptio.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: