Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Coarctor autem e duobus [39]


su1724039pict

Back to top ↑
XXXIX.
Filip. I. 24.
Want ik worde van deze twee gedrongen, hebbende
begeerte om ontbonden te worden en met Chri-
stus te zyn.

NU zal de hoop my niet bedriegen.
De hoop geeft vleugels om te vliegen.
Ik zie myn Lief in heerlykheit
Bestraelt met licht en majesteit.
Ik zie Hem wenken met zyne oogen.
Hy reikt zyne armen uit den hoogen
En heldren hemel gunstigh toe,
Op dat Hy mynen lust voldoe.
Hoe zal ik door de wolken streven,
En eeuwigh met myn' Bruigom leven!
Maer och! wat houdt, wat houdt my vast?
De weerelt, die gelyk een last
My aen den voet hangt, trekt my neder.
Laet los, op dat de vlugge veder
My opbeure, en de lucht doorklief.
Myn Bruidegom, myn trouwe Lief,
Daer zyn myn handen. Breek dees keten.
Ik ben van hooger lust bezeten.
Voer me op. Of, magh dat nogh niet zyn,
Dael Gy dan neêr, en stil myn pyn.Ad Philip. 1.
Coarctor autem e duobus; desiderium
habens dissolvi et esse cum Christo
.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: