Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ego dilecto meo [34]


su1724034pict

Back to top ↑
XXXIV.
Hoogl. VII. 10.
Ik ben myns Liefstens: en zyne genegenheit is tot
my.

GY spreit uw liefdevlerken
Dan wyder uit, myn Lief,
En schiet, tot myn gerief,
Op dit kompas, dat myne werken
Bestieren zal, uw licht,
O eeuwigh Aengezicht!
Hy, die myn hart verheugde
Bemint me, ik zie 't, aen 't hart.
Ik voele eenzelve smart,
Of eer eenzelve vreugde.
Gy zyt alleen myn deel.
Ik offere u geheel
Myn lust en welbehagen.
Zet myne treden voort.
Ik volge uw wil en woort
Gy zult my onderschragen.
O hoogverheven stant!
O vaste liefdebant!
De Heer van alle heeren
Verlustigt myn gemoet
Met onverteerbren gloet.
Ik zal Hem eeuwigh eeren.Cantic: 7.
Ego dilecto meo, et ad me conversio ejus.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: