Willem den Elger, Zinne-beelden der liefde (1703)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[Dedication]


Back to top ↑
SEER GELEERDE, en Dappere Heer.
d'HR. ÆGIDIUS vander MARCK.
Hoofdman der Leydsche
Schutterye
.

Myn Heer.
Wanneer my errindere de weldaden, en gun-
sten, waar meede zyn Ed. my in dobbele
maaten heeft begunstigt, en overlaaden van
onze tedere jeugt af aan, soo vinde my
altyt zeer verleegen, niet weetende op
wat wyze zyn Ed. klaarblykelyke preuven zoude gee-
ven, van d'hoogachting, en weerdigheid die U Ed.
huys, en in't byzonder zyn Ed. zelfs met alle eerbie-
digheid verschuldigt ben. Hoopende zyn Ed. my noyt
quallyk zal afneemen, dat tegenwoordig de vryheid
gebruyke om dit myn uytgegeve werk raakende de
Zinne-beelden der Liefde zyn Ed. op te offeren, my ten
vollen verseekert houdende, dat wanneer dit werk
d'Eere geniet van aan 't voorhoofd vercierd te weezen
met zyn Ed. aanzienelyke naam, deeze magtig zal
zyn het zelve een deftige luyster toe te bren-
gen, en te verweeren tegen alle lasterende en quaad-

willige tongen. Derhalven bidde ootmoediglyk dit
Werk te willen vergunnen een plaats in zyn Ed. Boek-
Kabinet, en het zelve te houden als een Leermeesteresse
van waare onderrigtende zeede-lessen, waar door de
kuysche minne werd ontvonkt, en de schigten der on-
kuysche minne, werden ingeteugelt, en gedempt. Om de
menschen hier door als een rigtsnoer, en zeekere lessen,
te baanen 't spoor tot de waare deugd. Grooter geluk
had my noyt kunnen naaderen, als dat dit myn Werk
de gunst geniet van te praalen met de naam van soo een
aanzienlyke Telg (gesprooten uyt soo een Agtbaare
Stam, waar meede de Leydsche Republyk meenigwerf
wel eer in verscheyde Eer-ampten gepronkt heeft) die
in 't bloeyen van zynen jaaren ontwyfelbaare bewyzen
geeft, om zyne Heer Vader, door voortreffelyke
deugden en bequaamheden t' evenaaren, in 't be-
schermen der vryheid des gemeene best, en 't be-
vorderen van Recht en Geregtigheid, op dat niet
alleen zyn Ed. Heer Vaders naam en eer, waar aan
Leyden zeer veel verpligt is, door zyn Ed als nog
grooter Zoon mag vereeuwigt, en die van zyn Ed. in
verwondering gehouden werden. Dit bid, en wenscht
met een diepe, en schuldige onderdanigheid

MYN HEER.
Zyn Edhs. Gehoorzaamste Dienaar.
Uyt myn Boekwinkel den 6. van Oegstmaand 1702.

BOUDEWYN vander Aa.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.