Willem den Elger, Zinne-beelden der liefde (1703)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Aan den Leezer


Back to top ↑
Aan den LEEZER.
ALzoo een voorrede in 't gemeen meest dient om den
leezer, zoo veel het mogelyk is, een goed gevoelen
van het werk te doen hebben, en de gebreken die in
het zelve zyn, over het hoofd te doen zien, durf ik
wel ongeveinst zeggen dat ik my mede van een voor-
rede heb bedient, om te verzoeken voor eerst, dat
de leezer de misslaagen die ontrent de duitze taal van my begaan
zyn, en een naawkeurig oog zullen verveelen, zal willen verschoo-
nen, alzoo ik vrymoedig beken geenzints een groot meester te zyn in
myne moedertaal, die jegenwoordig zoo veele en verscheidene critiques
onderworpen is, dat men'er naawelyks twee à drie, van die geenen die
het beschaaven van de zelven onder handen neemen, zou kunnen vinden,
die het in alles eens zyn, en het geenen my (zoo ik meen met rede) dik-
maals heeft afgeschrikt om de hand daar ooit aan te slaan, wel voorzien-
de dat ik het nooit ten einde zou kunnen brengen. Ten tweede dat de lee-
zer zal gelieven door de vingeren te zien de druk feilen die door onagt-
zaamheid van de drukkers zyn ingesloopen, voornamentlyk eene die in
het 33ste. zinnebeeld, met de oogen word het hart verwonnen,
begaan is, alwaar in de plaats van het nu gedrukte plaatje, moest ge-
staan hebben een Cupido die een geblinde leew onder de knie had. Ik
twyffel ook niet of men zal deeze gebreeken verschoonen, alzoo ik ze-
kerlyk geloof dat het meest zal geleezen worden met dit inzigt om te zien
wat'er van voornaame schryvers over de liefde gezegt is gelyk myn
oogwit in 't maaken is geweest, hebbende zo veel my myn geheugen toe-
liet, al het geenen ik in goede schryvers over zulk een onderwerp had
geleezen, by gebragt, het zelve wanneer het in andere taalen was,
zoo goed als my mogelyk was overgezet, ofte anders zints wanneer ik
het door anderen reets had overgezet gevonden met des overzetters
naam de vertaaling daar by gevoegt: en hier mede durf ik, hoe ver-
waant het ook by zommige mag door gaan, myn zelve toepaszen het-
geenen Propertius voor deezen van Virgilius gezegt heeft lib: 2. eleg:
ult: namentlyk dat dit werk een yder, het zy ervaaren het zy oner-
vaaren in de liefde, niet onaangenaam voor zal komen.

Non tamen haec ulli venient ingrata legenti,
Sive in amore rudis sive peritus erit.


te meer dewyl ik het zeggen van Mr. de la Fontaine waar heb be-
vonden; namentlyk dat wy jegenwoordig een tyd beleeven; in de wel-
ken men zeer gaarne hoort al het geenen de familie van Venus be-
treft: zie l'avertissement sur Adonis: aan de andere zyde weet ik
nogtans wel dat'er zommige zemelknoopers zullen zyn, dien het t'ee-
nemaal tegers de borst zal steuiten, vermeinende dat men zyn tyd
aan wat ernstiger en gewigtiger zaaken behoorden te besteden, maar
dit heeft D. Jonktydsbehalven ontelbaare anderen voor deezen, zoo
geleert en beknopt wederleit in de voorrede van zyne Roselyns Oog-
jes dat ik my daar mede ten vollen verdedigt agt, en met D. Hein-
sius wel durf zeggen, dat indien het zoo veele deftige bejaarde man-
nen, die de wysheid moesten verbeelden nooit tot schanden gerekent
is geweest, dat zy zig zomtyds na den tyd en gelegentheid voegden,
en niet altyd even stemmig waren, het my zeer ligt te vergeven zal
zijn, dat ik in myne jeugd Venus by de zang-godinnen gevoegt heb,
en van haar wat vry en breed heb gesprooken, zie epist: dedic:
Fred: Sandio lib: 1. eleg: behalven dat ik my zeer weinig aan zulke
neuswyzen laat gelegen leggen, het veel meer agtende dat ik, boven
het vermaak dat ik'er in heb gehad, de eer mag hebben van te behaa-
gen aan een, die de voetstappen van D: Heinsius volgt als honderd
anderen; evenwel zullen deeze mogelyk hun genoegen nog in het
tweede deel kunnen vinden, het geene binnen korten uit sal komen en
waar in ik op dezelve wyze de Goddelyke liefde zal verhandelen.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.