anonymous, Emblemata amatoria (1690)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

De Liefde aan de Juffers.


Back to top ↑
De Liefde aan de Juffers
Klinkdicht.

Ik die door myne Toorts de Waereld kan onsteeken,
En die den Sterveling, na 't Voorbeeld van de Gôon,
Regeer; dat ik na wens doe Volgen myn Gebôon,
't Geen onder 't Waater en op de Aarden is gebleeken.
Daar zyt gy de oorzaak van; dit dult geen tegenspreeken,
O Schoone! door de kracht van u aan bidlyk Schoon,
Verkreegt gy dit, 'tWelk ik u opentlyk betoon,
Het welk de tyd, die t'al verbreekt, niet kan verbreeken.
Daarom is't dat ik een Rechtvaerdig vonnis vel,
En tot Waarachtig blyk aan Uwe Voeten stel,
Dit Taafreel van myne Eer, 'tgeen wil te kennen geven.
Aen al de Waereld, dat de Min Verwinnaar van,
't Heel al, bekend maakt, en u dit heeft toegeschreven,
Tot blyk dat gy verwint die 't al verwinnen kan.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.