Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Fugiendo, non effugit. [14]


beeld014

Back to top ↑
[blanco]
Mijn last is aen my vast.
Begeerdy los te zijn van Venus wreede banden,
Verlaet u vader-lant, besoeckt de vremde landen,
Seyt Naso, Venus tolck, dat meepse Venus kint
Magh teghens 't reysen niet: maer, lieve, 'tis al wint;
Ick heb gherotst, ghereen, gheloopen, en ghevaren,
Noch voel ick 't oude pack mijn bangen rug' beswaren,
Het cleeft my vast aen 't lijf, daer ick me werd' gheplaeght,
Ach! niemant can ontgaen 't geen dat hy met hem draeght.
[blanco]
Als ick spring, soo waechtet al.
Die in zijn boesem heeft, al wat hy heeft, begrepen;
Geen storm bestormt zijn hart, geen zee maect hem benepen:
Al reyst hy buytens slants, met onweer en ghedruys,
Hy draeyt niet eens sijn oog na sijn verlaten huys:
Hoe wel den nacht-dieff poocht sijn huys-muer te doorgraven,
En of den moorder schoon int bosch hem na coomt draven,
Hy blijft, hoet hem oock gaet, goets moets en onbevreest:
Geen dief berooft den mensch wiens schat leyt in den geest.
[blanco]
IOHAN. 8. 34.
Die sonde doet, is der sonden dienaer.
Waer heen belast ghemoet? ghy meucht u loop wel staken,
Denckt niet dat ghy u selfs met vluchten los sult maken;
Waer ghy u henen keert, waer ghy u leyt, off set;
U last is aen u vast, ghy voert u kercker met.
Wiens hart is overstolpt, met ongheschicte lusten,
Draecht een gheduerich pack, hoe soud' hy connen rusten?
Al wort hy schoon ghedient, al is hy Prins of Graef,
Al maeckt hy and're vry, soo blijft hy doch een slaef.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: