Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Qua non nocet. [1]


beeld001

Back to top ↑
Grijptjet wel, soo ist maer spel.
Den stock, die leyt aen 't vier, en 't seldsaem jock der minnen,
Te hand'len sonder pijn, hangt maer aen 't wel beginnen:
Twee-eyndigh is de stock, hier coel en daer ghegloeyt,
Die 'teene grijpt, is wel: die 'tander sick verschroeyt.
Twee-sinnigh is het jock, een en de selve sake
Is droefheyd, en ghenucht; is soet, en suer van smake;
En al, naer datmen't neemt, is last of spel dit jock:
Den desen onder-stut, den dien slaet Venus stock.

[blanco]

Slaet de hant, Daer't niet en brant .
Soo, als een brant-hout doet, heeft al ons doen twee enden,
Grijpt hier, ten schaet u niet, grijpt daer, het sal u schenden.
Die sijn vermeynt misval wel vat, en recht door-siet,
Vint vreught en herten-lust, oock midden int verdriet;
Een grijspens, die de cop staegh heeft vol muyse-nesten,
Vint dan oock claghens stof, alst gaet ten alderbesten:
Die't al swaer overweeght is noyt bevrijt van rou,
'tIs best datm' alle dinck slaet in de beste vou.

[blanco]

IEREM. 21. 8.
Siet ick legghe u voor een wegh ten leven, ende een wech ten dooden.
Als t'Brant-hout leyt aen t'vier, het een eynd' sietmen gloeyen,
En die daer slaet sijn hant, ghewis moet sick verschroeyen:
Het ander Eynd', waer aen gheen vlam en heeft ghecnaecht,
Men sonder pijn al-om, ghelijck men wil, verdraecht.
Siet daer! ghy Menschen kint, God heeft u voor-gheschreven
Het Goet, en oock het Quaet, de Doodt, en oock het Leven;
Wel aen, ter wijl ghy meucht, het goede neemt ter hant,
Met Loth naer Zoar vlucht, ter wijl dat Sodom brant.


[blanco]


Back to top ↑

References, across this site, to this page: