Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Gebedt


Back to top ↑
Gebedt
OHeilige, o Geduchte Geest,
Die voor de weerelt zyt geweest
In Godt, en zelf Godts wezen zyt,
Wien, al wat Godt erkent, belydt;
Wiens Goddelyke Pinksterlicht
De deucht en waerheit houdt verplicht,
Die nogh in alle vromen werkt
Geloof en liefde en hoop; en sterkt
Het hart van uwe Christenschaer,
O Wonderwerker, Zegenaer,
En Hulp van die, gewont in 't hart
Door eene Godtgewyde smart,
U aenbidt met een rein gemoet;
Ik valle ootmoedigh U te voet,
En smeeke in zwakheit om uw kracht!
Och help my, die uw hulp verwacht!
Verlicht den nacht van myn verstant!
Sterk mynen wil! Verbreek den bandt
Der eigeliefde, die my plaegt!
Hoe worde ik meenigmael geknaegt
Aen 't hart, wanneer myn zonde en schult,
En uw verwaereloost gedult
In myn gemoet naer boven welt,
En zelf myn eigen vonnis velt!
Och, help, en sta, op nieuws, my by!
Neem Gy geheel de heerschappy
Van myne ziele, en stuw my voort
Langs 't hemelpadt, door d'enge poort.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.