Jan van Hoogstraten, Zegepraal der goddelyke liefde (1709)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Het kwaad werkt zyn beul [14]


ho1709014pict

Back to top ↑
XIV.
Het kwaad werkt zyn beul.


Per quæ peccat quis, per hæc
& torquetur.


Apprennons au malheur d'vn autre
A preuenir tant mieux le nostre.

Verderflyke overvloed.

De dingen daar men door zondigt zyn deselve,
waar uit ons de plage komt.


XIV. GEZANG.
Vois: Philis non obstant ma douleur.
O Rykaart, die zoo trots en stout, bis
Op uw verganklyk goud, bis
Zoo ydel u betrouwt, bis
En daar uw rust op bouwt, bis
Als stak'er heel iets zaligs in. bis
Wat zyt gy dwaas van zin: bis
Zaagt gy eens op, bis
Gy gaaft de schop
Aan zulk een valse min. bis

De liefde tot verganklyk goed,
Zoo ze eens de ziel doorvroet,
Jaagt door hare overvloed,
De deugd uit het gemoed.
De ziel, die hier op weelde dryft
Van gelt, of staat gestyft,

Verzuimt Gods wet,
Tot ze in het net
Dier dwaasheit hangen blyft.

Zoo zag in zyn weerspannigheyt
Prins Absolon, verleyd
Door eygen zinlykheit,
Eerlang zyn val bereyd.
Toen hy ontvliedende 't gevaar,
Bleef hangen aan zyn hair.
Dat hair te blind,
Van hem bemind.
O pragt! wat drukt gy zwaar.

Wie met onnutten last belaan,
Ten Hemel in wil gaan,
Word van zig zelfs verraan,
En mist de regte baan.
Zoo brengt de mens op hoovaardy
Gezet, zig zelfs in ly.
Wie op het goed
Vest zyn gemoed,
Treed dus zyn heyl voorby.

Zie op eens anders feyl op dat gy 't beter maak:
Een zeeschip op het strand, is een gewisse baak.

TOEPASSING.
WEerspannigheit in weeldens overvloed,
Brengt onze ziel in velerley gevaren.
Begeerlykheit die hart nog oog voldoet,
Breyde Absolon een strop van zyne haren.
Verdwaalde mens let vry wat gy bestaat
Voor 't alziende oog, 't geen alles kan doorgronden.
Gy voed in 't hart geen zoo verlokkend quaad,
Of uw bederf zal daar in zyn gevonden.
VVel hem, die zig gelaten draagt, en stil,
En al zyn doen schikt na Gods wet, en wil.

Back to top ↑

Sources and parallels