Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ferrum est quod amant. [17]


he1616017pict

Back to top ↑
17. Ferrum est quod amant.


17. Ferrum est quod amant.
Besiet eens Venus soon, hy staet van alle sijden
Gewaepent als een helt, die zijnen vyandt jaecht.
Indien ghy vraecht, waerom? hy sal u self belijden,
Dat hy de dochters oock daer mede wel behaecht.
De een roemt op zijn goet, de ander op zijn boecken,
En treffelick verstandt: de derde wel ter tael
Stelt voor al dat hy wilt. maer seker dat zy soecken,
En daer zy meest naer staen, is yser ende stael.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.