author Plato
main title Gorgias
short title Plato, Gorgias