Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ad lectorem et spectatorem


Back to top ↑
AD LECTOREM
ET
SPECTATOREM.

Naturalis Amoris Emblemata à me adhuc ado-
lescente concepta abhinc annis aliquot, amici
causa, prælo commisi; quæ optimo cuique mini-
mè displicuisse intellexi. Hæc cùm Sua Celsitudo, vt a -
micorum relatu percepi, coràm inspexisset, petissetque,
illane Emblemata commodè ad sensum spiritualem ac
diuinum trahi possent, cùm diuini & humani Amoris
iidem pene sint erga rem amatam effectus: nolui tacitæ
Principis voluntati, officióve meo deesse, & in gratiam
illius nonnulla Diuini Amoris Emblemata, additis è
sacra Scriptura & SS. Patrum scriptis depromptis hinc
inde testimonijs , concinnare ac designare visum fuit.
Accessere his ad illustrationem peregrino idiomate
versiculi, Hispano, Belgico, & Gallico. Castellanos Al-
phonsus de Ledesma, poëta peregregius, Gallicos do-
minus Carolus Hattronius I.V.L.Duci Arschotanae
à Consilijs, suggessere; vernaculi domi nostræ, velut ver-
næ, nati. Hæc itaque S. Celsitudini, quæ operis fuit &
initium & calcar, humiliter dedicata, Benigne Lector
accipere & spectare poteris. Vale, & alia à manu no-
stra suo tempore exspecta.translationtranslation


Back to top ↑

Translations

Aan de lezer en beschouwer.
De Emblemen over de wereldse liefde die ik al heel wat jaren geleden in mijn jeugd heb geschreven, heb ik gepubliceerd om een vriend een plezier te doen; ik heb begrepen dat ze bij alle ontwikkelden zeer in de smaak zijn gevallen. Toen Hare Doorluchtigheid, zoals vrienden me hebben verteld, ze had bekeken en had gevraagd of de Emblemen gemakkelijk naar een geestelijke en goddelijke betekenis overgebracht konden worden omdat goddelijke en menselijke liefde ongeveer dezelfde uitwerking hebben naar het object van de liefde, wilde ik de onuitgesproken wens van de Vorstin niet teleurstellen en mijn eigen plicht niet verzaken. Daarom besloot ik, om haar een genoegen te doen, enkele Emblemen over de goddelijke liefde te schrijven en te tekenen, met daaraan toegevoegd citaten uit de Heilige Schrift en de geschriften van de heilige kerkvaders. Ter opluistering zijn versjes in vreemde talen, Spaans, Nederlands en Frans, toegevoegd. De Castiliaanse zijn aangedragen door de voortreffelijke dichter Alphonsus de Ledesma, de Franse door dhr. Carolus Hattronius, licentiaat in de beide rechten en raadsheer van de hertog van Aerschot; de Nederlandse zijn in mijn eigen huis, als mijn eigen kinderen, geboren.
Welwillende lezer, u zou deze emblemen, die nederig zijn opgedragen aan Hare Verhevenheid, die de aanvang van het werk was en er de aanzet toe gaf, in de hand kunnen nemen en bekijken. Vaarwel en verwacht te gelegener tijd ander werk van mijn hand.
To the reader and spectator
I devised emblems of natural love when I was still growing up but only now, quite a few years since, I have had them printed for the sake of a friend of mine. I gathered that they had been received most favourably in the very best circles. When Her Highness, as I understood from reports by friends, had had a look and had asked if those emblems could easily be redirected toward a spiritual and divine meaning, as the effects of human and divine love are almost the same towards the object of love, I did not wish to disregard the Princess's silent wish, nor to fall short of my responsibility. To please her I decided to produce 'Emblems of Divine Love', with the addition of a broad selection of quotations from Holy Scripture and the writings of the Church Fathers. In addition there are poems in foreign languages (Spanish, Dutch, French) to illustrate the emblems. Alphonsus de Ledesma, a most excellent poet, made the Castilian collection, M. Carolus Hattronius, licensed in sacred and secular law and advisor to the Duke of Aarschot, collected the French. The vernacular poetry sprang up in spring, as it were, at our home.
Therefore, reader, may you generously receive and take a look at these emblems that are humbly dedicated to Her Highness, who took the initiative for, and stimulated this undertaking. Fare well, and expect others from our hand in due time.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.