Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Opdraght


Back to top ↑
OPDRAGHT
AEN
JEZUS
DEN
BEMINDEN.

Ps. XXXVIII. 10.
Heer, voor u is alle myne begeerte: en myn zuchten
is voor u niet verborgen.
O Jezus, zie myn' boezem voor u open.
O Alziende Oogh, zie door de wolken heen
Myn smerten, hoor myn klagten en gebeên,
Zoo mag ik eens op myn verlossing hopen!
Ik zoeke een' staet, dien d'aertsheit niet erkent.
Maer, ach! hoe rake ik los van deze banden?
Myn Heilant, breekze, ei, breekze met uw handen,
En help myn ziel gelukkigh aen het ent!
Ik offere u, myn Lief, al myn gedachten,
Myn woort, en werk, en oogh, en hart, en mont,
En tong, en tael (Gy hebt myn ziel gewont)
Ik hou nogh lust, nogh smaek, nogh wil, nogh krachten.
't Zy alles 't uwe. Alleen laet my uw min;
Myn Bruidegom, 'k zal alles voor u lyden:
Geen stryt zoo zwaer, dien ik niet door zal stryden.
Dus trede ik nu, vol moets, ten strytperke in:
Laet maer uw kracht niet van myn zyde wyken,
Dan zal ik in geene eeuwigheit bezwyken.
O Jezus, neem, op dat zy niet vergaen,
Dees vruchten, die Gy zelf geplant hebt, aen.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.