anonymous, Nieuwen ieucht spieghel (1617)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ich hab der list so vil erdacht [29]


nj1617029pict

Back to top ↑
Waer gh'u toe went /
Aensiet het ent.

NA sulck Visch als ghy hier siet by den Man ghevanghen,
Sult (als den Krychs-man doet) zoo vierich niet verlanghen,
Oft schoon den Monnick vvenscht alsulc in syn Convent,
Mits hy tot leckerny en vvellust is ghevvent:
Sy gaen den breeden pat den dool-vvech sy betreden,
Dus volght hun gheensins na in hare boose zeden:
Maer op den Ouden Man neemt vlytichlijcken acht,
Die om sulc mal-Visch gaet op Krucken sonder macht.Ich hab der list so vil erdacht
bis ich den fisch im Reutten brac
Gutt gesel ist der fisch dir feyl
verkauff mir doch das vnder cleyt
Alles fleysch woltt ich vergessen
geb man solck fisch im kloster zessen
Diese fisch haben gemacht
dass ich auff krucken kruch hernach

Op de vvijse: Orlando.
BLinckend' Aurora klaer /
O divijn // reyn aenschijn /
Vol van schoonheyt /
Suyver Flora dierbaer
Blomken fijn // Medecijn
Van al myn leyt /
Een Hof soet vol luchten /
Waer voor dat moet duchten
't Fenijn hoe valsch bereyt /
Mocht ick eens de Vruchten
Smaken met ghenuchten
Met soetheyt overspreyt /
Soo wert verdreven // myn lyden // bevreest
En al myn leven // verblyden // myn Gheest /
Lief u ghevanghen // niet meer en // misdoet /
Maer wt verstranghen // met eeren // behoet.

Om u schoon Vrouwe // zoet
Mijn hert schier // als een vier
Inwendich brant /
Dies ick vol rouwe // moet
Sterven hier // als een Vryer
Trou en constant /
Maer indien u gracy
My tot deser spacy
Verlicht van desen bant /
In vreucht recreacy /
Druck noch tribulacy /
Ghy noyt ghetrouwer vant /
Dus wilt verhooren // den Minnaer // van dijn
Die is ghebooren // om voorwaer // te zijn
V Knecht ghepresen // in vreuchden // en smert
Mocht het zo wesen // 'tverheuchdē// mijn hert.

O suyverlijcke // jeucht
Beelde reyn // die certeyn
Weert zijt ghekroont /
V magnifijcke // deucht
Doet alleyn // dat ghy pleyn
In mijn hert woont /
Hoe wel dat u sinnen
My niet en beminnen /
Soo ghy wtwendich toont /
Schoon Fleur der Goddinnen /
Laet troost by u vinnen /
En Liefd' met Liefden loont /
Wilt doch verachten // het nijdich // ghebroet
Boos van geslachten // partijdich // verwoet

Die my beklaghen // gheduldich // zoo ken
Zal ic't verdraghen // onschuldich // ick ben.

PRINCE.
Nobel Princesse // ziet
Hoe belaen // ick voortaen
Leve in noot /
Soo ghy't Matresse // niet
Wilt verstaen // moet ick gaen
Heel na de doot /
Ist dat ghy my teghent
Antheros bejeghent /
My met veel lijden groot /
Maer zoo ghy my seghent /
Met u Dauw bereghent /
Vol van ghenaden bloot /
T'uwaert mijn Liefde // niet laten // ick zal
Hoe seer 'thert griefde // die't haten // mocht al
Weest my ghenadich // met Romen // ick schrijf
In Liefd' ghestadich // volkomen // ick blijf.

FINIS.

CVpido laet doch af, myn Herte meer te plaghen,
Met 'tstercke minne vyer, eert my gheheel verslint:
Maer zoo ghy immers wilt, dat ick zal minne draghen,
Zoo laet my minnen die, die my oock weer bemint.

Want oft ick schoon wt min, mijn jonst haer gae betoonen
Die my niet vveerdich acht, haer jonste vveer te bien,
Sy zal op't beste my, met schoon samblamt vvel loonen:
Maer anders en zal my, van haer gheen troost gheschien.

Verkiest het beste.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.