Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen (1629)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Aen [...] Hermannus Hugo


Back to top ↑
Aen den Eer-vveerdighen
Hooch gheleerden,
Ende
vvijt-beruchten
P. HERMANNVS HVGO
Priester der Societeyt
IESV.
SONNET.

DE vruchten naer ghewensch bekleven op het veldt
Ten oorboir / en gherief van 's menschen onder-hauwen /
Die wierden naer 't ghebruyck der steden / en landauwen /
Danckbaerich alder-eerst de Goden voor-ghestelt.

Den eenen die sijn graen ter aerden há ghevelt /
Brocht Ceres eenen krans van aeren en van hauwen.
Den anderen met most quam Bacchus hooft bedauwen /
En cieren met een ranck voor alle sijn vergheldt.

En ick naer 't voor bewijs van aldus-daene menschen
Hermanne brengh' u oock dees Goddelijcke VVenschen /
Als vrucht van uwe vrucht in Vlaenderen gheteelt.

Dus Phoebe deser eeuw' aenveerdt dees offerande /
'T sal u een eere zijn hoe dat alhier te lande
Daer van noch menich mensch sal worden mé ghedeelt.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.