Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen (1629)

Table of contents ↑

← Content: Previous


Back to top ↑
PRIVILEGIE.
Philippvs by der gratie Godts Koningh van
Castillien / van Aragon / van Lion / beyde de Si-
cilien / etc. Aertshertoghe van Oostenrijck / Her-
toghe van Bourgondien / van Lottrijcke / van Brabandt
etc. Grave van Habsbourgh / van Vlaenderen / van
Arthois / etc. Palsgrave van Henegouw / van Hollandt /
van Zeelandt / etc. Heeft gheconsenteert ende gepermit-
teert / consenteert ende permitteert by desen aen Hen-
drick Aertssens
/ gheswore Boeck-drucker / te moghen
drucken de goddelycke vvenschen,
verlicht met sinne-beelden / ghemaeckt in het Latijn
van den Eerw. P. Hermannus Hugo, priester der Socie-
teyt Iesv, ende nu ghetranslateert in de Nederlant-
sche tale door den Eerw. Heere I. de Harduyn, ver-
biedende allen anderen Boeck-druckeren / oft Boeck-
verkooperen / den selven naer te drucken / oft elders ghe-
druckt / in dese landen te verkoopen / op de verbeurte van
de selve boecken / ende andere penen / ghelijck het breeder
blijckt by de opene brieven ghegheven tot Brussel / inden
jare 1629. den 3. Februarij.


By den Koningh In sijnen Raede.
Onderteeckent
J. Cools.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.