logo
Terug naar de  startpagina

Informatie voor docenten

Inhoud en doel van deze site

Met lees- en kijkopdrachten worden leerlingen op deze site vertrouwd gemaakt met de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse liefdesembleem uit de Gouden Eeuw. Het doel is inzicht te krijgen in de Noord-Nederlandse liefdesemblematiek: het ontstaan daarvan, de verschijningsvormen, de inbedding in de toenmalige samenleving, de populariteit en beoogde werking. De bredere historische en culturele aspecten van de Gouden Eeuw van de Republiek blijven daarbij grotendeels buiten beschouwing. De context van de embleembundels komt aan de orde voor zover deze relevant is voor het aspect van de liefdesemblematiek dat op dat moment op de site besproken wordt. De zeventiende-eeuwse en Latijnse teksten zijn herspeld of hertaald, de interpunctie is gemoderniseerd, en bij sommige woorden worden woordverklaringen gegeven. Deze site is verbonden met een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht, het Emblem Project Utrecht. Doel van dit project is 25 liefdesembleembundels, zowel wereldlijke als geestelijke, zo te digitaliseren dat onderzoekers maximale doorzoekbaarheid en bereikbaarheid wordt geboden. In het onderzoekscorpus zijn zowel Noord-Nederlandse als Zuid-Nederlandse bundels opgenomen. Voor deze educatieve site wordt vooralsnog de beperking tot Noord-Nederland aangehouden.

Didaktische uitgangspunten

Deze site is zo opgezet dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Na een korte introductie van het emblematische genre worden schermen met informatie steeds afgewisseld met lees- en kijkopdrachten. De 55 schermen zijn genummerd. De informatie is opgedeeld in zeven clusters: (1) het liefdesembleem - algemeen; (2) ontstaansgeschiedenis van het liefdesembleem; (3) verklaringen voor het ontstaan van het liefdesembleem; (4) huwelijksmoraal; (5) man-vrouwverhoudingen; (6) de markt voor het liefdesembleem; (7) het spel der liefde.

Onze inschatting is dat leerlingen ongeveer twee lesuren bezig zullen zijn met het lezen van de schermen en het beantwoorden van de vragen. Bij die twee lesuren is het maken van de schrijfopdracht niet meegereken.

Nadat alle vragen zijn gemaakt, wordt aan het eind van de site een totaalscore aan de leerlingen gegeven. Die totaalscore is niet bedoeld als cijfer - daarvoor is digitaal toetsen (nog) te weinig betrouwbaar. De definitieve toetsing vindt plaats middels een schrijfopdracht die met de eindscore gegeven wordt, en die door de docent kan worden nagekeken. In die schrijfopdracht wordt gevraagd een nog onbesproken aspect van het liefdesembleem - de erotische ondertoon - zelfstandig te bestuderen en analyseren aan de hand van een embleem en een artikel.

Educational Modelling Language

Deze site is ontwikkeld in EML (Educational Modelling Language), een 'dialect' van het algemenere XML (eXtensible Markup Language). EML is in ontwikkeling bij de Open Universiteit, en is nog geen wereldwijde standaard op het gebied van educatieve markeertalen. Om aansluiting bij het Emblem Project Utrecht te faciliteren (dat geheel in XML wordt ontwikkeld) is voor de educatieve site geëxperimenteerd met EML. Aanvullende informatie over de ervaringen met EML kunnen worden opgevraagd bij de redactie (zie ook Colofon).

Handleiding bij de navigatie

Alle vragen kunnen eenmalig worden ingevuld, en aan het eind van de toer op de site volgt een eindscore die aan de leerlingen wordt doorgegeven. Mochten leerlingen, alvorens een antwoord te geven, nog even naar de voorgaande schermen willen kijken, dan kan dat door de 'Back'-knop van de browser te gebruiken. Via 'Home' kom je op de startpagina van de site. De vindplaats van de illustraties is te vinden door met de muis op de afbeeldingen te gaan staan. Deze site komt voort uit het Emblem Project Utrecht. Daar vindt een leerling eventueel meer emblemen, meer literatuur en meer achtergrondinformatie.

Technische benodigdheden

Deze site draait zowel op Apple als Windows-computers, en als browser kunnen zowel Netscape als Internet Explorer gebruikt worden (vanaf versie 4.0). Het mooiste beeld wordt verkregen met een resolutie van 1024 x 768. Als leerlingen dit zelf wil instellen, kunnen ze via de 'Start'-knop linksonder via Settings/Instellingen naar Display/Beeldscherm en Settings/Instellingen. Daar kan de resolutie gewijzigd worden en vervolgens bewaard worden door 'OK' aan te vinken.

Om een eindscore te krijgen, moet het gebruik van tijdelijke (ook wel 'per-session') cookies zijn ingeschakeld. Cookies kunnen binnen Internet Explorer als volgt ingeschakeld worden:

onder Windows (Engelse versie):
  • Ga onder Tools naar Internet Options
  • Kies het tabblad 'Security' en kies 'Custom Level'
  • Kies onder 'Cookies' - 'Allow per-session cookies (not stored)' het vakje 'Enable'

op de Mac:
  • Kies Wijzig - Voorkeuren
  • Kijk onder Bestanden - Cookies
  • 'Cookies accepteren: vraag nooit' kiezen (ipv 'accepteer nooit')