anonymous, Cupido’s lusthof (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

O drove reijs voochdes adieu het licham scheyt t'hert blijft by u [7]


cl1613007pict

Back to top ↑
7. EMBLEMATA.
T'Lieffdraghent hert dat noode scheyt
Zijns Lieffstens jonste mede leydt
De Peerle van zijn ooch vol pracht
Niet blijven can vvt zijn ghedacht
Cupido die sulcx recht betaelt
Met vierich stralen dees doorstraelt
En vverct zijn vvercken pertinent
Hoevvel d'een d'ander is absent
Nochtans verheughen sy een paer
Off d'minnaer by zijn lieffgen vvaer
Hoevvel de tonge seght Adieu
Het hert blijft by de Lieffste nu.


O droue reijs voochdes adieu
het licham scheyt t'hert blijft by u

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Van Coridon en Silvia.
Sal ick met droeve tranen heet
Mijn zwaer verdriet ghetuyghen
En met mijn ooghen sien dit leet
Sonder dat ghy wilt buyghen
Sal mijn jonck hart // dees bitter smart
Noch langher moeten suyghen.

Een langhen tijt is nu verleen
Dat ick gae tvlees verteeren
Altoos heb ick u Lieffste reen
Gheacht een bloem met eeren
Diemen met leyt // en zwaricheyt
Moest plucken om tbegheeren.

Doen eerst de Lieffde creech haer macht
Waert ghy een spruytghen groene
Dat door Apollos heete cracht
Sich selfs soud' open doene
Doch ghy ontsloot // meer groen als root
Al in des Meys saysoene.

Nu zijt ghy comen tot u tijt
Een lust en welghenoeghen
Ghy my u Lieff gheworden zijt
Tis tijt den hoff te ploeghen
Wanneert gheeft baet // ist niet te laet
Tsal hem ten besten voeghen.

Den hemel die niet haest en stilt
Met deucht heeft u begoten
En oock met schoonheyts gaven milt
Tgheen my noyt heeft verdroten
Twaer tijt ghepluckt // soot welgheluckt
V Roosghen voortghesproten.

Ghewacht heb ick nu also lang
Niet sonder diep te suchten
Hopende door reyn Lieffdes gang
Te plucken van haer vruchten
Maer nu u Looff // de Son berooff
Laet ghy my in zwaer duchten.

Bedroghen vind ick my voorwaer
Siend u schaemroot aenschijne
Als ghy nu merckten oock eenpaer
De Lieffde ende pijne
Och wiste ghy // wat ick al ly
Ghy gaeft my Medecijne.

Ghy cunt wel speuren reyne maecht
Met u winckende ooghen
Wat Lieffd u mijn jonck herte draecht
Die ghy niet weer comt tooghen
Dies ick Ionckvrou // wel sterven wou
Nu ick soo ben bedroghen.

Prince.
Princesse die mijn lust onthout
Ick hope haest te sterven
Een beter loone dit vertrout
Aflijvich te verwerven
Dan ghy my jont // of gheven cont
Hier op des werelts erven.

FINIS.

Nieu-jaerliedt:
Op de voyse. Ick lijd int hart pijn onghewoon.
Goddinnen reyn der gheleertheyt
Comt hier ter steden // uyt Lieffd beneden
Van Helicon u berch verbreyt
En singt met reden // uyt jonsten in vreden
Den Loff en prijs van een
Nimphe eerbare
Want sy ist weert alleen
Door Lieffd' en anders gheen
Dit Nieuwe Iaere.

Boven Venus Goddin expaert
In schoonheyt even // is sy verheven
Oock Iuno in Rijckdom vermaert
Haer is ghegheven // verstant beneven
Pallas wijsheyts Goddin
Vol deuchts voorwaere
Ick stelden vant beghin
Op haer mijn hert en sin
Int Nieuwe Iaere.

Eerbaerlijck is mijn liefste als
Diana reyne // een maecht certeyne
Versocht zijnde van Satyrs vals
Int groene pleyne // maer eer alleyne
Dees jonck-vrou heeft bemint
Voor ende naere
Soo oock mijn Liefste kint
De deucht altijt besint.

Int Nieuwe Iaere.

Niet achten ick des werelts goet
Had ick ten loone // dees maget schoone
Tot haer soo streckt sin en ghemoet
Onder den throone // gheen soo ydoone
Die my oyt heeft behaecht
In Lieffd' eenpaere
Ick hope dat dees maecht
Haer dienaer jonste draecht
Int Nieuwe jaere.

Prince.
Princesse Pallas dochter schoon
Godt wil u sparen // ghesont bewaren
Goddinne onder themels throon
Lieffdes verclaren doet openbaren
Aen u mijn jonste groot
Fonteyne claere
Dus ick bely ter doot
Lieff u mijn Lieffde groot
Int Nieuwe Iaer.

FINIS.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Met een Minnelijcken sin, &c.
VVaerom Venus schoon Goddin
Verblint ghy soo de jeucht
En doet door u valsche Min
Haer winnen druck voor vreucht
Want twerckt groot ongheneucht
Mits Cupido toeveucht
Vrient Vrindin // onghewin
Int beghin // en den sin
Verandert vol ondeucht.

Al die nu Minnende zijt
Acht Cupido niet meer
En oock Venus raet altijt
Versmaet als vol oneer
Van haer neemt uwen keer
Vernieut in Lieffden weer
Minnens strijt // maeckt u quijt
Troulijck vrijt // soo verblijt
Reyn Lieffd' tsherten begheer.


Als ghy door de Lieffden gloet
Minnaers u sinnen stelt
Toont doch Lieffde niet om tgoet
Noch om het groote gelt
Na pracht siet oft ghewelt
Tghemoet doch altoos stelt
Metter spoet // tot een vroet
Ionckvrou soet // die haest doet
Verandren tgheen quelt.

Een reyn Maechdelijck Ionckvrou
Moet niet zijn opstinaet
Wanneer als een Minnaer trou
In Lieffd' haer niet verlaet
Maer troost soeckt tzijner baet
Volcht sy dan goeden raet
Met beschou // sonder flou
Op dat nou // winnen sou
Haer Minnaer goet voor quaet.

Prince.
Princen en Princessen bly
Doch vrientlijck blijft te gaer
Lieffde draghet tallen ty
So prijstmen u voorwaer
Verheucht int wesen claer
Van u Lieffste eerbaer
Soo sal vry // jalousy
Noch invy // blijven by
Twee Lieffkens int Nieu jaer.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Vande Enghelsche Fortuyn, &c.
AEolus waeyt
Fortuna neemt u keer
Ick heb ghesaeyt
Nu waer wel mijn begheer
Dat ick by tijts
Mocht maeyen met verdrach
Veel schoon profijts
Dat langh verborghen lach.

Dat is een root

En cierlijck bloemken reyn
Tgheen Liefflijck sproot
Wt d'aerd' by een Fonteyn
Vol lavens gloet
Deuchtsamich en beleeft
Die mijn ghemoet
By haer besloten heeft.

O Amstel claer
Dien Iunorijcklijck loont
In u vorwaer /
Een reyne Nimphien woont
Wiens schoonheyt schoon
En deuchtsaemheyt perfect
Mijn trou persoon
Thert uyt het lichaem treckt.

Haer soete spraeck
In alles ghemaniert
Waer nae ick haeck
Haer deuchdelijcken chiert
Want beleeftheyt
Beleefdelijcken haeckt
Voorwaer gheseyt
Nae een die is volmaeckt.

Volmaeckt is sy
En loffelijck vermaert
Ghemeensaem vry
En Lieffelijck van aert
Twelck is een gaeff
Die hoochmoedicheyt doot
En maecktse braeff
Diet meriteert minioot.

Dit Maechtlijck zaet
Als Iunos Pauwe rijck
Treet over straet
Heel weynich haers ghelijck
Minsaem en heus
Verstandich en oock vroet
Lieffd' Amoureus
My staech haer lieven doet.

Als ick eerst creech
Aen haer des cuntschaps danck
Tghemoet versleech
Inwendich tbloet ontspranck
Mits op dat pas.
Dees schoon soo ghemeensaem
My daetlijck was
Doch eerlijck en bequaem.

Int inghewant

En tbinnenste vant hert
Groeyden een brant
Die nu noch grooter wert
En my ontrust
Doort vriendelijck aenschijn
Qualijck gheblust
Can sonder lieffde zijn.

Het sy dan waer
Sy gaet / staet oft vernacht
Ick ben by haer
Met hert / ziel en ghedacht
Het fondament
Doet blijcken seer bequaem
Dat vast gheprent
In mijn hart staet haer naem.

O Lieffde teer
Die my dus hebt ghevaen
Dees reyn vol eer /
Wilt oock bestrijden gaen
Op datse blaeckt
In sulck ghelijcke Min
So wert volmaeckt
De Liefde der Goddin.

Schept eenen lust
Dat sy my Lieft eenpaer
Die niet en blust
Ghelijck ick draech tot haer
Dwelck talder tijt
Blijft eerlijck watmen calt
Hoe zwaer den strijdt
Der Lieffden my oock valt.

Lucina vroet
Als Moeder der gheboort
Mijn jonste doet
In Lieffden alst behoort
V lieve kint
Gheduerich door verdrach
Heb ick bemint /
Van dat ick eerst haer sach.

Vaert hier me wel
Princesse reyne Bruyt
Beyd' ons ghequel
In eenen boesem sluyt
Soo sal dan niet
Vercouden d'lieffde heet
Oock gheen verdriet
Meer groeyen wt ons leet.

FINIS.


Back to top ↑

References, across this site, to this page: